Rozbudowa i modernizacja stacji 400/220 kV Krajnik

 

STRONA GŁÓWNA / Inwestycja w pytaniach i odpowiedziach

Inwestycja w pytaniach i odpowiedziach


Co oznacza skrót KSE?

KSE to skrót od Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. Jest to sieć połączonych ze sobą urządzeń służących do wytwarzania, przesyłu, i rozdziału energii elektrycznej.

Czym jest sieć przesyłowa?

Na sieć przesyłową składają się linie i stacje elektroenergetyczne najwyższych napięć, które odpowiadają za przesyłanie energii na duże odległości – z miejsca wytwarzania, do stacji
w której energia o najwyższym napięciu jest transformowana na niższe poziomy.

Jaka jest rola stacji w KSE?

Stacje elektroenergetyczne to jedne z najistotniejszych elementów Krajowego Systemu Elektroenergetycznego, bez których niemożliwe byłoby jego funkcjonowanie. To tu odbywa się rozdział i zmiana (obniżenie) napięcia przesyłanej energii elektrycznej. Dzięki temu energię można wprowadzić do sieci dystrybucyjnej, a dalej poprzez kolejną stację i linie do odbiorców końcowych.

Dlaczego infrastruktura przesyłowa jest rozbudowywana?

Przedsięwzięcia polegające na unowocześnianiu i rozbudowie elementów sieci przesyłowej, prowadzone są na terenie całego kraju. Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. realizują obecnie kilkadziesiąt tego typu zadań, których wspólnym celem jest zwiększenie pewności zasilania.

Kim są PSE?

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (PSE) są Operatorem Systemu Przesyłowego energii elektrycznej w Polsce. Spółka jest własnością Skarbu Państwa i ma szczególne znaczenie dla polskiej gospodarki. PSE zajmują się przesyłaniem energii elektrycznej sieciami najwyższych napięć 400 kV i 220 kV do wszystkich regionów kraju. To właśnie PSE odpowiadają za zapewnienie bezpieczeństwa pracy systemu elektroenergetycznego. PSE są inwestorem w zadaniu polegającym na rozbudowie i modernizacji SE Krajnik.

Kim jest inżynier kontraktu?

Inżynierem kontraktu w zadaniu polegającym na rozbudowie i modernizacji SE Krajnik jest spółka PSE Inwestycje. Inżynier kontraktu bezpośrednio nadzoruje pracę wykonawcy odpowiedzialnego za realizację inwestycji.

Dlaczego firma ELTEL realizuje tę inwestycję?

Firma ELTEL została wybrana jako wykonawca inwestycji w przetargu publicznym ogłoszonym przez inwestora, czyli PSE.

Jak mogę skontaktować się z firmą odpowiedzialną za budowę?

Na kilka sposobów. Tradycyjną pocztą, pocztą elektroniczną, telefonicznie lub bezpośrednio rozmawiając z przedstawicielami firmy, jeśli akurat są w terenie. Jeśli na liście nie ma pytania, które chcecie Państwo zadać, zachęcamy do kontaktu z nami. Dane kontaktowe znajdują się na okładce folderu oraz na stronie internetowej inwestycji.

Dlaczego inwestor nie prowadzi rozmów z właścicielami?

Inwestor prowadzi kilkadziesiąt podobnych dużych inwestycji w całej Polsce. To zadanie jest częścią ogromnego programu budowy nowoczesnej sieci przesyłowej, dzięki której możliwe jest dostosowanie stacji i linii do potrzeb KSE. Wykonawca posiada pełnomocnictwo do prowadzenia spraw formalno-prawnych na rzecz i w imieniu Inwestora.

Skąd konieczność rozbudowy i modernizacji stacji?

Stacja pracuje od 1976 roku i po tak długim czasie wymaga już modernizacji. Jej unowocześnienie ma ogromne znacznie dla zapewnienia bezpieczeństwa dostaw energii do tysięcy domów i firm. Remonty wysłużonych stacji czy sieci przesyłowych zmniejszają zagrożenie przeciążenia i ewentualnej awarii systemu elektroenergetycznego.

Jakie prace będą prowadzone na stacji?

W ramach rozbudowy i modernizacji stacji Krajnik wymieniona zostanie cała aparatura stacyjna. Powstaną nowe urządzenia oraz nowoczesny budynek technologiczny, z którego kieruje się pracą stacji.

Jakie inne prace wchodzą w zakres inwestycji?

W ramach zadania dodatkowo przebudowane zostaną krótkie fragmenty linii napowietrznych, które wchodzą na teren stacji. Każda z nich zostanie zmodernizowana na odcinku o długości do tysiąca metrów licząc od ogrodzenia stacji. Modernizacja dotyczy m.in. linii, które łączą stację z systemem przesyłowym Niemiec i aktualnie pracują na napięciu 220 kV. Po przebudowie możliwe będzie przesyłanie nimi energii o napięciu 400 kV. Zostanie również zlikwidowane skrzyżowanie dwóch linii, co ułatwi ich eksploatację w przyszłości. Prowadzone prace nie będą miały wpływu na otoczenie i jego zajętość.

Czy w czasie remontu stacja będzie pracować?

Tak. Przez cały okres realizacji prac modernizacyjnych stacja będzie pracować, ponieważ jest to obiekt przyelektrowniany, który nie może zostać wyłączony. Prace będą prowadzone etapami, wyłączane będą jedynie poszczególne, modernizowane elementy.

Czy prace budowlane będą uciążliwe dla otoczenia?

Rozbudowa i modernizacja stacji elektroenergetycznej jest przedsięwzięciem oddziałującym na środowisko w niewielkim stopniu. W przypadku tego rodzaju inwestycji, możliwe jest okresowe zwiększenie poziomu hałasu, związane z wykorzystaniem sprzętu budowlanego oraz zwiększeniem ruchu na drogach dojazdowych do obiektu. Trzeba podkreślić, że wykonawcę obowiązują wymagania określające dopuszczalne poziomy emisji spalin i hałasu, a także przepisy określające sposób gospodarowania odpadami. Sprzęt będzie użytkowany wg opracowanego specjalnego planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Jak długo potrwają prace?

Inwestycja obejmuje szeroki zakres prac na stacji. Równolegle modernizowane będą rozdzielnie 220 kV i 400 kV, przebudowane zostaną także odcinki linii 400 kV i 220 kV. Prace budowlane ruszą wiosną 2015 roku, a zakończą się na początku 2019 roku.

Jaki sprzęt ciężki będzie wykorzystywany podczas budowy?

Wykonawca będzie wykorzystywał przede wszystkim ciężarowe samochody dostawcze, koparki i dźwigi. To sprzęt, jakiego używa się niemal na każdej budowie.

Jak stacja oddziałuje na środowisko?

Stacje elektroenergetyczne zaliczane są do elementów infrastruktury oddziałujących na środowisko. Urządzenia, które na nich pracują są źródłem pola elektromagnetycznego oraz hałasu. Dlatego też działanie stacji regulowane jest przepisami określającymi dopuszczalne poziomy oddziaływania, których wartości nie mogą być nigdy przekroczone, zwłaszcza w miejscach dostępnych dla ludzi. Dla planowanej inwestycji została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia.

Czy rozbudowana stacja będzie silniej oddziaływać na otoczenie?

W bezpośrednim otoczeniu stacji nie zwiększy się ani poziom oddziaływania pola elektromagnetycznego, ani poziom hałasu. Ponadto, przeprowadzone zostaną badania, które zweryfikują czy oddziaływanie obiektu jest zgodne z obowiązującymi normami.

Czy rozbudowana stacja będzie silniej oddziaływać na otoczenie?Czy przebywanie w pobliżu stacji jest bezpieczne?

Oczywiście, że tak. Stację zaprojektowano zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami dotyczącymi natężenia pola elektromagnetycznego i hałasu. Poza terenem stacji ich wartości są na poziomie pozwalającym na bezpieczne przebywanie ludzi. Pamiętajmy, że w kontekście stacji Krajnik jest to bardzo istotne, ponieważ zabudowania mieszkaniowe znajdują się tuż za ogrodzeniem stacji.

Skąd można mieć pewność, że natężenie pola elektromagnetycznego i hałasu nie przekracza poza terenem stacji dopuszczalnych poziomów?

Po zakończeniu budowy przeprowadzone zostaną badania, które zweryfikują czy oddziaływanie obiektu jest zgodne z obowiązującymi normami. W sytuacji, gdyby jakiekolwiek normy były przekroczone, stacja nie dostanie pozwolenia na użytkowanie.

Czy po rozbudowie teren stacji powiększy się?

Działki, na których zlokalizowana jest stacja zajmują teren o powierzchni ponad 20 ha. Po rozbudowie obszar ten faktycznie się nie powiększy, może jedynie wizualnie sprawiać wrażenie większego. Stanie się tak za sprawą ogrodzenia, które obejmie cały teren stacji,
a nie jak dotąd tylko część jej terenu.

Czy możliwe jest przeniesienie stacji w inne miejsce?

Przeniesienie stacji nie jest możliwe. Stacja istnieje od kilkudziesięciu lat, wprowadzonych jest do niej kilkanaście różnych linii elektroenergetycznych. Takie przedsięwzięcie byłoby przede wszystkim nieuzasadnione, a ponadto niezmiernie kosztowne. Trzeba pamiętać również o tym, że przy zmianie lokalizacji stacji, konieczna byłaby również zmiana tras wchodzących do niej linii. Powodowałoby to konieczność ich wyłączania i mogłoby narażać odbiorców na przerwy w dostawach energii elektrycznej.

Co to jest służebność przesyłu?

To narzędzie prawne regulujące sposób użytkowania gruntu w relacji  pomiędzy właścicielem nieruchomości a przedsiębiorstwem przesyłowym.

Czy właścicielowi przysługuje wynagrodzenie w zamian za ustanowienie służebności przesyłu?

Każdy z właścicieli nieruchomości, na których ustanawiana będzie służebność przesyłu  otrzyma stosowne wynagrodzenie z tego tytułu. Jest ono wypłacane jednorazowo.

Na jakiej podstawie obliczane jest wynagrodzenie za służebność i jaka będzie jego wysokość?

Wysokość wynagrodzenia szacowana jest przez niezależnych rzeczoznawców majątkowych. Rzeczoznawca w operacie szacunkowym sporządzanym dla każdej działki indywidualnie, określa jakie wynagrodzenie przysługuje danemu właścicielowi za ustanowienie służebności przesyłu. Jego wysokość uzależniona jest od identycznych kryteriów przyjętych dla każdej nieruchomości. Zaliczają się do nich m.in. obszar pasa technologicznego na danej działce, przeznaczenie i rodzaj działki, oraz to, czy na nieruchomości będzie słup.

Co określa służebność przesyłu?

Przepisy o służebności przesyłu wskazują też jasno, co firma korzystająca z prywatnej nieruchomości, może na niej robić, a czego robić jej nie wolno. W praktyce służebność określa, jaką linię można na działce wybudować i zapewnia firmie prawo dostępu do tej części działki, gdzie linia się znajduje. Zezwala także na prowadzenie prac eksploatacyjno-remontowych. Należy też podkreślić, że po ustanowieniu służebności przesyłu absolutnie nie zmienia się właściciel działki.

Kto będzie prowadził rozmowy z właścicielami gruntów?

Z właścicielami spotykają się wyłącznie przedstawiciele wykonawcy, posiadający pełnomocnictwa Inwestora upoważniające ich do prowadzenia rozmów i podpisywania umów cywilno-prawnych oraz aktów notarialnych.

Czy wynagrodzenia obejmą szkody związane z budową linii?

Nie. Rekompensaty za ewentualne straty powstałe podczas budowy i eksploatacji linii będą regulowane osobno. Będą one szacowane na podstawie protokołu szkód sporządzanego w obecności właściciela gruntu.

Co się dzieje w sytuacji, gdy właściciel absolutnie nie zgadza się na ustanowienie służebności przesyłu?

Rozbudowa i modernizacja stacji Krajnik, oraz przebudowa fragmentów linii elektroenergetycznych, które wchodzą w zakres zadania jest inwestycją celu publicznego, która ma gwarantować bezpieczeństwo energetyczne w rejonie północno-zachodniej Polski. Służy więc dobru publicznemu. Oznacza to między innymi szereg udogodnień w przepisach prawa, które regulują realizację tego typu przedsięwzięć.

Jeśli mimo wielokrotnych prób, przedstawiciele wykonawcy nie uzyskają od właściciela zgody na ustanowienie służebności przesyłu, wówczas mogą wystąpić do starosty o decyzję administracyjną ograniczającą sposób korzystania z nieruchomości. Na tej podstawie mogą prowadzić prace, a wpis z taką informacją trafia do księgi wieczystej nieruchomości.

Czym jest pas technologiczny?

W zależności od poziomu napięcia, to obszar 35 metrów terenu wzdłuż linii, liczony od osi  linii o napięciu 400 kV oraz 25 metrów od osi linii o napięciu 220 kV. W tym pasie występują ograniczenia dotyczące budowy budynków mieszkalnych i budynków przeznaczonych na stały pobyt ludzi. Również w tym pasie wykonawca ma prawo poruszać się podczas budowy i w przyszłości podczas konserwacji linii.

Kto będzie płacił podatki za nieruchomość pod linią?

Tak jak jest to dziś - jej właściciel, bo służebność przesyłu nie powoduje zmian własnościowych na działce. Inną kwestią jest to, że nieruchomość może być wykorzystywana na jednakowych zasadach przed i po wybudowaniu linii. Wyjątkiem jest obszar pod słupem, ale za to właściciele, na nieruchomościach, na których stanie słup, otrzymają dodatkowe wynagrodzenie.

Dlaczego na mojej działce, choć są linie i słupy, nie zostanie ustanowiona służebność przesyłu?

PSE zleciły nam rozbudowę i modernizację stacji Krajnik oraz przebudowę linii tylko na krótkich odcinkach. W związku z tym, w zakres naszego zadania wchodzi ustanowienie służebności przesyłu wyłącznie na krótkich odcinkach linii wymagających przebudowy.

Jakie korzyści odniesie z inwestycji gmina Gryfino?

Dzięki rozbudowie i modernizacji obiektu poprawią się warunki zasilania całego regionu, co oznacza pewniejsze i stabilniejsze zaopatrzenie w energię elektryczną tutejszych odbiorców. Ponadto realizacja inwestycji oznaczać będzie dodatkowe przychody dla gminy z tytułu podatku od inwestycji.

Jakie znaczenie dla zasilania regionu ma stacja Krajnik?

Stacja elektroenergetyczna (SE) 400/220 kV Krajnik jest ważnym obiektem dla Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. SE Krajnik służy do wyprowadzenia mocy z Elektrowni Dolna Odra, transformacji napięcia 400/220 kV oraz do przesyłu energii elektrycznej o napięciu 400 kV i 220 kV. Jest również stacją międzysystemową (służącą do wymiany międzynarodowej), mającą bezpośrednie połączenie z systemem elektroenergetycznym Niemiec poprzez dwie linie napowietrzne 220 kV Vierraden 507 i Vierraden 508. Linie te mają docelowo pracować na napięciu 400 kV.

Co się poprawi w regionie po rozbudowie stacji?

Modernizacja i rozbudowa SE Krajnik znacząco wpłynie na bezpieczeństwo pracy sieci
i pewność dostaw energii elektrycznej na obszarze północno-zachodniej Polski, a zwłaszcza w obrębie aglomeracji szczecińskiej.INWESTOR WYKONAWCA
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna